ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


11 април 2018, Силвър Спринг, Мериленд, САЩ


 
Изявление на Изпълнителния комитет
на Генералната конференция
и президентите на 1

 
     Почитането и възвишаването на Исус е основното посвещение на Църквата на адвентистите от седмия ден  и изтъква нейната пророческа вест, изразена в нейните 28 Основни учения. Целта на нашата мисия е оправданието единствено чрез вяра, което се заключава в живот на ученичество спрямо Исус. Докато прогласяваме Тройната ангелска вест, нека бъдем уверени, че Христос стои в центъра на всички наши дейности и инициативи.
     Множество организации, както вътре църквата, така и извън нея, са създадени с цел да възвишават името на Исус. Тази важна задача е съпроводена с предизвикателството  Христос да бъде прогласяван в хармония с Неговото Слово. Убедени сме, че Исус – Когото адвентистите от седмия ден трябва да следват и на Когото да подражават – е Онзи, Който е разкрит в Библията. Той представя Себе Си като Истината и издига авторитета на Писанието. От изключителна важност е никога да не забравяме, че Исус нарича Себе си "Пътя и Истината, и Живота" (Йоан 14:6). Всъщност, Той е Словото (Йоан 1:1).
     Често пъти църковните ръководители биват запитвани за съвет как да се отнасят към някои инициативи и организации, някои от които са добре установени, широко възприети и признати, например като АСИ 2, които отдавна си сътрудничат с църквата и нейното ръководство. Неотдавна се разви "Един проект" (сега очевидно преминаващ в "Глобален ресурсен колектив") 3, за който бяха повдигнати някои въпроси. Ето защо ръководството на Генералната Конференция, заедно с ръководителите на Дивизиите, реши да предложи някои указания относно преценката на всяка инициатива, стремяща се да получи църковно одобрение.
     Бихме желали да изразим похвалата си спрямо онези, които преди да се присъединят към дадена инициатива или движение, лично проучват, за да преценят дали такива движения са в съответствие с разкритата Божия воля (Деяния 17:11). Както и самият Исус ни съветва: "По плодовете им ще ги познаете" (Матей 7:16). Той също така предупреждава: "Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата" (Матей 7:21).
     В съответствие с изказаното по-горе убеждение, че името на Исус трябва да бъде издигнато по начини, съответстващи на предложеното от Него откровение в Писанието, ние каним нашите църковни ръководители и всички заинтересовани лица да оценят библейските основи на което и да е служене или евангелизационна инициатива в светлината на Исая 8:20: "Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях".
      Църквата ще се стреми да работи с всички, които споделят нейната пророческа вест, изразена в нейните 28 Основни учения. В светлината на повдигнатите въпроси по отношение на някои скорошни инициативи, следните въпроси, макар и да не са изчерпателни, дават някои насоки за преценка на такива групи. Призоваваме всички организации и инициативи, обединени с нас в мисията, да потвърдят или да отговорят положително чрез своите официални канали за комуникация на следните важни въпроси:
1. Какво означава приемането на Исус Христос? Когато казваме, че приемаме Христос, това само мистично преживяване ли е с Христос или това означава приемане и на доктриналните истини, които Той проповядва, или и двете? Дали такова служене или инициатива поддържа заместническото умилостивение на Исус?
2. Как разбират ролята на доктрината в християнската вяра? Съществува ли органична връзка между личността на Христос и ученията или доктрините на Христос? Съществува ли разбирането, че познаването на Христос задължително включва познаването и практически живеене на Неговото учение и на библейските истини, които Той проповядва?
3. Какво е тяхното разбиране и подкрепа на вестта и мисията на Църквата на адвентистите в светлината на нейната пророческа мисия? Как изразяват разбирането си относно 1844 г. и служенето на Христос в небесното светилище?
4. Имат ли ясно разбиране за уникалността на движението на адвентистите от седмия ден? Наясно ли са по какво адвентната вяра се различава от другите евангелски деноминации, които издигат Исус?
5. Какво е тяхното разбиране за Сътворението? Дали участниците в новите служения и инициативи вярват, че Бог е създал този свят в шест буквални дни и Си е починал на седмия ден в недалечното минало, както е разбрано и е гласувано в нашите 28 Основни учения?
6. Какво е тяхното разбиране за авторитета на Библията и тълкуването на пророчествата? Приемат ли историческото тълкуване на библейските пророчества и споделят ли адвентното разбиране за малкия рог от Даниил 7 глава, представените чрез зверовете сили от Откровение 13 глава и Антихриста от Писанието? Убедени ли са, че верността към Христос в крайна сметка ще бъде изпитана в един конфликт, където Божият закон, заедно със съботата, ще бъдат в центъра на тази последна битка?
7. Поради съвременните възприятия за пола и сексуалността, които противоречат на библейското учение за брака и семейството, прието от Църквата на адвентистите от седмия ден, трябва да се поставят и следните уместни въпроси: Как разбират половата идентичност и въпроса за ЛГБТ 4, както и членуването в църквата в светлината на Писанието? Имат ли ясни, недвусмислени и библейски разбирания по този въпрос?
      Организации, групи или отделни лица, които не могат да потвърдят 28-те Основни учения на Църквата на адвентистите от седмия ден и да дадат ясни и недвусмислени отговори на горепосочените въпроси, не би трябвало да очакват одобрението на организациите на Църквата. Изпълнителния комитет на Генералната Конференция съвместно с президентите на Дивизиите призовава всеки член и църковна организация да издига името на Исус, като Го представя пред света и живее според Неговата воля. По този начин Исус трябва да бъде проповядван във връзка с истината, както е разкрита в Писанието и разбирана от адвентистите от седмия ден. Следователно ние отново потвърждаваме нашето най-голямо посвещение: Да проповядваме "Исус Христос и то Христос разпънат" (1 Коринтяни 2:2).

Изпълнителен комитет на Генералната Конференция
 и президентите на Дивизии
 Превод: Ивалина Илиева
 

Може да свалите тази новина в pdf формат от тук>>
 

1 Документът е публикуван в Adventist News Network – официален сайт за новини на световната църква на Адвентистите от седмия ден (https://news.adventist.org).
 2 ASI, Adventist Laymen's Services & Industries – Служения & Предприятия на миряните адвентисти.
 3 "One Project", който очевидно преминава в "Global Resource Collective".
4  Абревиатурата ЛГБТ (LGBT) се отнася за жени или мъже, възприемащи себе си като: Лесбийки, Гейове, Бисексуални и Трансджендъри.