ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


11 Януари 2017 | Silver Spring, Maryland, United States


 
Прилагане на процеса за единство
 
      По време на Годишното заседание за 2016 г., Изпълнителният съвет на ГК, състоящ се от 342 души, се събра в централата на ЦАСД в Силвър Спринг, Мериленд, за да изслуша доклади и да разгледа точки от дневния ред. Силен акцент бе поставен на мисията на църквата, която съществено присъстваше в много от дискусиите и докладите.
     От многото неща, които бяха разгледани и гласувани от представителите на църквата от целия свят, може би никое друго не получи повече внимание от документа „Единство в мисията: Процедури за църковно помирение".
     Този документ представя един внимателен процес на разговор, молитва и диалог между църковните лидери, когато се занимават с различни случаи на несъобразяване. За да прочетете целия документ отидете на https://www.adventistarchives.org/unity-in-mission.pdf. (Свалете документа на български език в pdf-формат>>)
Подготвен и ревизиран от няколко комисии и групи представляващи определени нива на администрация, документът бе представен на 78 среща на ръководители на ГК и дивизии, където бе цялостно дискутиран, ревизиран и гласуван с мнозинство от членовете преди да бъде представен на Годишното заседание.
     „Целта през цялото време бе да се намерят начини да се запази църквата колкото е възможно по-единна", писа Том Лемън в и-мейл. Той е генерален вице-президент на световната ЦАСД и председателства Годишното заседание, на което бе гласуван документа „Обединени в мисия".
 
Преглеждане на самия процес
     Тъй като документът определя конкретни стъпки, които да бъдат предприети до Годишното заседание през месец октомври 2017 г., възникнаха въпроси до каква степен църквата понастоящем е в този процес.
     За да се занимаем с този въпрос, е добре да прегледаме гласувания документ.
     Документът започва като посочва, че „единството може да бъде предизвикателство за една местна църква – колко повече за едно световно семейство от почти 20 милиона души… и въпреки това, това е висшият идеал, към който сме били призовани!" [i]
     Той продължава, като казва, че „е толкова важно да се събираме, за да се молим, планираме и гласуваме официални политики и насоки. Те осигуряват рамката, която помага да бъдем заедно като един народ, обединен в една пророческа мисия и вест". [ii]
     Документът повдига въпросът за това как църквата трябва да отговори, когато една институция реши да „върви сама", и да не следва това, върху което се е съгласила световната църква. Тези съгласия са представени в работната политика на църквата и представят рамката за това как църквата провежда своите действия в единство.
 
Какво е политика?
    В добавка към съдържащото се в правилата и наредбите на ГК и изявлението за мисия на църквата, работната политика включва „политики приети на заседания на ГК и Годишни заседания на изпълнителната комисия на ГК. Следователно тя е авторитетният глас на църквата по всички въпроси касаещи мисията и администрирането на работата на деноминацията на АСД във всички части на света". [iii]
    Към тези гласувани политики, е казано, че „трябва стриктно да се придържат всички организации във всяка част на световното поле," и че „само така може да се поддържа дух на тясно сътрудничество и единство в делото на църквата във всички части на световното поле". [iv]
     Целта на документа „Единство в мисията" е „да задейства Матей 18 гл. на практика пред лицето на институции, които са избрали пътя на отклонение от установените политики гласувани колективно от църквата, особено действия, гласувани на сесията на ГК от 2015 г.", казва Г. Т. Нг, секретар на световната адвентна църква. „Една година ще посветим на това да се молим, да разговаряме и да се изслушваме един друг. Няма да остане необърнат камък, за да донесем единство в мисията и целите", добавя той.
     Документът „Единство в мисията" прави две препоръки за справяне при несъобразяване.
 
Първа препоръка
     Първата препоръка е „Да се предприемат следните стъпки на примиряване с институции, които изглежда, че са игнорирали или пренебрегнали библейските принципи така, както са изразени в Основните учения, гласувани решения или работни политики на църквата". [v]
      Това не приравнява Основните учения с гласуваните решения или църковни политики, според Майрън Исмингър, помощник секретар на световната адвентна църква. Думите му отразяват работната политика на ГК, където е даден подобен списък, казва Исмингър, цитирайки политика. В 05 върху „Организационни и оперативни принципи на структурата на ЦАСД":
 „Членството и статута на организацията са поверени на институции, които покриват определени критерии, включително вярност към Основните учения на АСД, съобразяване с деноминационните практики и политики, адекватно лидерство и финансов капацитет…" [vi]
 
Стъпки към примирение
    Стъпките към примирение, изложени в документа „Единство в мисията", включват:
    1. Изслушване и молитва. Тази първа стъпка започва, когато ръководителите или управленското тяло се уверят, че може да има „причина за притеснение относно действията на спомагателна институция". [vii] В този момент ръководителите трябва да се съберат заедно и да се молят с лидерите на институцията, за която става въпрос.
    „Молитвата не е просто една „добавка" за официалното започване и завършване на една среща", казва Марк Финли, добре познат говорител, автор и евангелизатор, който сега служи като специален помощник на президента по въпросите на евангелизма. „Тя е сърцето на всяко съвещание и на всяко примирение. Молитвата обединява сърцата ни. Тя ни помага да видим въпросите по-ясно и по-отчетливо да различим Божията воля".
    2. Консултация с една по-широка група. Ако първата стъпка не разреши проблема, ръководителите трябва да „създадат една по-широка група, която да дискутира проблема. Тази група – включваща миряни, пастори и администратори от институцията и от църквата в по-широк смисъл – трябва да се събере най-малко два пъти за период от шест месеца…" [viii]
    3. Писане на пасторски писма. Ако след шест месеца предишните две стъпки не са разрешили въпроса, се предприема следващата стъпка:
 „…ръководителите на следващото ниво на организация трябва да напишат пасторски писма насърчаващи ръководителите и управленското тяло на институцията да ръководят своята организация към вярност…" [ix]
     Финли обяснява, че „Едно пасторско писмо придава официалност на процеса като преглежда предишните дискусии, представя загриженост, предлага възможни решения и насърчава съобразяването. То ще насърчи лидерите да бъдат верни на святото доверие, което им е оказано от организациите, които представляват, да действат в хармония с постигнатите взаимно съглашения или политики, гласувани от църквата", каза той.
    4. Изслушване и молитва отново. Ако ситуацията все още не е разрешена след като пасторските писма са били получени, тогава ръководителите на следващото ниво на организацията трябва „отново да се срещнат с ръководителите и управленското тяло на съответната институция, за да ги увещаят и насърчат да премислят…" [x]
    5. Стартира фаза две от примирението. Ако, след като са били извървяни посочените по-горе стъпки, въпросът все още не е разрешен, „изпълнителната комисия на следващото ниво на организацията ще трябва да разгледа процедурите за разрешаване на конфликт, за които става въпрос в препоръка 2 по-долу". [xi]
 
Втора препоръка
     Втората препоръка е „Да се заяви пред административната комисия на ГК да препоръча на Годишното заседание през 2017 г. процедурни стъпки, които да бъдат следвани в случая, че не е постигнато разрешение на конфликта, след извървяването на процедурите, посочени в препоръка 1". [xii]
    В добавка, документа оторизира църковните институции да:
• „приложат процеса там, където има случаи на несъобразяване, касаещи библейски принципи така, както са изразени в Основните учения, гласувани решения, или работни политики на църквата" и
•  „да представят доклад чрез дивизията, или в случай на институция на ГК, чрез административната комисия на ГК, на следващото Годишно заседание на изпълнителната комисия на ГК". [xiii]
     Докато в работната политика на ГК вече съществуват различни мерки за справяне със случай на несъобразяване, този процес от отделни стъпки е предназначен да „придвижи разговорите на ниво различно от процесът, изложен в работната политика, в опит за примирение, като по този начин да се избегне нуждата от прилагане на стъпките изложени в политиката", според Лемън.
     „Също така става въпрос за отговорност, за зачитане на съглашенията, които църквата има… с нейното общество на вяра", добавя Нг. „Става въпрос за това да продължим напред в съгласие, за да осъществим апокалиптичната мисия на църквата преди предстоящото завръщане на Господа на планетата Земя".
 
Прилагане на процеса
     Следвайки решението взето на Годишното заседание през 2016 г., административната комисия на ГК гласува създаването на комисия за надзор на единството. Тази комисия от 14 члена, председателствана от Лемън, е съставена от представители от различни отдели на световната църква.
    Като едно от своите отговорности, тази комисия е натоварена със задачата да прегледа „процеса така, както е представен в решението на Годишното заседание от 2016 г. относно „Единство в мисията: Процедури за помирение" и да наблюдава прогреса с ръководителите на дивизии", [xiv] като помага на дивизиите в дискусиите, където това е поискано или нужно. Тъй като процесът в момента тече, комисията все още не е представила доклад.
     „Политиките на църквата не са на същото ниво като нашите Основни учения", потвърждава Финли, който служи като член на комисията за надзор на единството. „Политиките са взаимно съглашение основано на доверие, гласувани от представителните тела от църковни лидери и миряни", казва той. „Те определят курс на действие в конкретна област. Точно това доверие, базирано на общо разбиране, е един от важните елементи, които държат църквата заедно, помагайки да се фокусира върху своята мисия за спасяване на изгубени души и подготвяне на света за скорошното завръщане на Исус.
   „Документът „Единство в мисията" апелира към ръководителите на всички нива да зачитат доверието, което им е дадено от световната църква и да ръководят тези, които са ги избрали, в хармония с гласуваните решения на църквата", заключава Финли.
    Църковните лидери канят членовете да се молят за този процес на помирение в началото на новата година и да вървят напред с мисията да достигат други за Христос и да прогласяват Неговото скорошно завръщане!
 
ANN Staff

 
 
[i] „Единство в мисията: Процедури за църковно помирение", документ гласуван на Годишното заседание на изпълнителната комисия на ГК на Адвентистите от седмия ден, 11 октомври, 2016 г. Достъпен на https://www.adventistarchives.org/unity-in-mission.pdf, 20 декември 2016.
[ii] Пак там.
[iii] „Авторитетният административен глас на църквата", B 15 05, Работна политика на ГК 2015-2016, стр. 61.
[iv] „Изисква се съобразяване с политиката", B 15 10, пак там.
[v] „Единство в мисията: Процедури за църковно помирение".
[vi] Работна политика на ГК 2015-2016, стр. 51, 52.
[vii] „Единство в мисията: Процедури за църковно помирение".
[viii] Пак там.
[ix] Пак там.
[x] Пак там.
[xi] Пак там.
[xii] Пак там.
[xiii] Пак там.
[xiv] От правомощията на комисията за надзор на единството, секретариат на ГК.
https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-01-11/united-for-mission/